Fodboldgolf

Fodboldgolf spilles ved i først omgang at sparke bolden ud fra teestedet og herefter først sparke til bolden igen når denne ligger helt stille. Denne proces fortsættes til bolden er sparket i hul eller alternativt i mål på det afsluttende hul. Spilleren (eller holdet) som anvender færrest spark til at få bolden i hul, vinder spillet.

Nedenstående regelsæt bygger på det officielle internationale regelsæt udgivet af World Footballgolf Association (WFGA). En del af det officielle regelsæt omhandler situationer i forbindelse med officielle WFGA-turneringer, hvorfor disse er udeladt her. Du kan finde det fulde regelsæt her.

Herunder finder du reglerne for fodboldgolf, samt en kort forklaring af de to forskellige officielle spiltyper - almindeligt spil (Kick Play) og hulspil (Match Play).

Spilleregler

1. Teestedet (udsparksstedet):
Når en spiller sparker bolden i spil fra teestedet, skal bolden ligge inden for teestedet. En bold er inden for teestedet når en del af den er placeret lineært imellem de to sten placeret i jordhøjde. Spilleren selv skal være placeret i eller bag teestedet.

2. Rækkefølgen for spil:
Spilleren (siden) med det laveste antal spark på et hul, starter med at sparke ud på det næste hul. Spilleren (siden) med det næst-laveste antal spark sparker herefter og så fremdeles. Hvis to eller flere spillere har samme antal spark på et hul, afgøres rækkefølgen af scoren fra det tidligere hul.

Efter alle spillere har sparket ud fra teestedet er det generelt set spilleren som ligger længst fra hullet, som sparker først.

Hvis en bold tættere på huldet eller en forhindring, blokerer vejen for den bagerste bold, kan denne sparkes først eller fjernes med en efterfølgende lille markering. Hvis en bold ligger tæt på huldet kan spilleren, hvis ikke dennes modstandere er imod, vælge at sparke bolden i hul med det samme. Bolde inden for en meter fra huldet bør generelt set sparkes i med det samme.

3. Søgning efter og identifikation af bold:
En spiller må, ved søgning efter vedkomnes bold, hvor som helst på banen røre eller bøje højt græs, buske, træer, eller lignende, men kun i det omfang det er nødvendigt for at finde eller identificere bolden, og kun i det omfang at det ikke forbedrer bolden eller spillerens position.

Det er ikke tilladt at knække, flytte eller bryde noget på banen. Hvis en spiller ved et uheld får bolden til at bevæge sig, er der ingen straf, men bolden skal genplaceres og den tidligere situation skal genskabes efter bedste evne.

Hver spiller bør have en eller anden form for identifikationsmarkør på sin bold. Hvis en spiller mener at en stilleliggende bold er vedkomnes, men ikke har mulighed for at identificerer den direkte, må han/hun gerne løfte bolden for identifikation, uden at dette giver nogen straf.

4. Bolden spilles som den ligger:
Bolden må først spilles når den ligger helt stille og skal spilles som den ligger, med mindre andet er angivet i reglerne.

En spiller må ikke forbedre positionen af vedkomnes bold, spillinje, eller det område som spilleren påtænker at spille bolden ind i. Det betyder at det ikke er tilladt at flytte eller bøje noget på banen for derved at opnå fordele ved en bedre position af bolden eller en forbedret spillinje.

5. Spark til bolden:
Et spark er en fremadrettet bevægelse af foden med intentionen om at ramme og flytte bolden. Sparket må udføres af alle dele af foden, men skal være en kortvarig berøring af bolden og bolden må ikke blive guidet af foden.

Hvis bolden flytter sig uden berøring, f.eks. af et vindstød, tæller dette ikke som et spark. Hvis en spiller uforsætligt kommer til at berører bolden uden at denne skifter position er der ingen straf.

Undtagelser:

5.1. Løftning (lop):
Ved lop (løftning) af bolden med foden, er det tilladt at have længere tids kontakt med bolden, så længe bolden stadig accelererer mens foden er i kontakt med bolden. Det er ikke tilladt at balancere med bolden på foden. Det er heller ikke tilladt at hvile foden på bolden før loppet.

5.2. Putting med fodsålen:
I forbindelse med putting kan det være en fordel at anvende fodsålen. Her er det tilladt at have længere tids kontakt med bolden. Det er dog stadig ikke tilladt at guide bolden eller at hvile foden på bolden før man putter.

Den nemmeste måde at kontrollerer hvorvidt en spiller udfører dette spark korrekt, er at spilleren skal være i stand til at holde balancen og placerer den sparkende fod ved siden af den hvilende fod efter puttet. Hvis den sparkende fod ender væsentligt længere fremme end den hvilende fod er puttet ikke udført lovligt.

6. Out of bounds:
En bold er out of bounds hvis hele bolden ligger i et område markeret som out of bounds. Områder som er out of bounds er markeret med hvide pæle ved hullet og fremgår samtidig af oversigtskortet for hvert hul.

Hvis en bold er out of bounds skal bolden genplaceres så tæt som muligt på den position hvorfra bolden blev sparket. Dette koster et straf spark.

7. Genplacering af bold:
Hvis en stilleliggende bold flyttes af en anden bold i bevægelse, en modstander eller lignende skal bolden genplaceres.

Hvis en bold i bevægelse efter et spark ændre retning eller stoppes af en stilleliggende bold i spil, skal spilleren fortsætte sit spil hvorfra bolden stopper. Der er ingen straf for dette.

8. Forhindringer:
En forhindring er alle former for objekter (træer, pæle, trækonstruktioner, sten, dæk og lignende) som er nævnt i hul-beskrivelsen til at skulle passeres enten igennem, over, under eller udenom i spillets retning. Der findes fire forskellige typer af forhindringer:

8.1. Et-benede forhindringer:
Et-benede forhindringer er markeret præcist som ét objekt som bolden skal forbi, enten på højre eller på venstre side i spillets retning.

Hvis en spiller sparker bolden på den forkerte side af den et-benede forhindring, skal spilleren sparke bolden tilbage på samme side (den forkerte side), som bolden kom fra. Hvis spilleren mislykkes med dette, skal vedkomne cirkle bolden omkring forhindringen indtil bolden kommer den rigtige vej rundt om forhindringen i spillets retning.

8.2. To-benede forhindringer:
To-benede forhindringer er markeret som præcist to objekter som bolden skal imellem i spillets retning. Hvis spilleren mislykkes med dette og sparker bolden på den forkerte side af en af de to objekter i forhindringen skal bolden sparkes tilbage af samme vej (samme princip som med et-benede forhindringer).

Et- eller to-benede forhindringer har ingen overligger. Hvis spilleren vælger at sparke hen over objekterne skal bolden altså stadig være på den rigtige side af objekterne i det den passerer forhindringen.

8.3. Lukkede forhindringer:
Lukkede forhindringer er et lukket område som bolden skal igennem i spillets retning. Hvis en spiller mislykkes med at sparke bolden igennem forhindringen kan spilleren vælge at sparke bolden tilbage, enten udenom eller igennem forhindringen. Herefter skal bolden dog stadig igennem forhindringen i spillets retning.

8.4. Sidste destinations forhindring:
En ”Sidste destinations forhindring” er et alternativ til et nedgravet hul på banens sidste hul. Bolden skal her sparkes igennem den på hul-beskrivelsen angivne åbning. Hvis bolden triller tilbage ud af forhindringen, er bolden ikke i hul og skal sparkes tilbage indtil den forbliver inde i forhindringen.

9. Flaget:
Hvis en spillers bold hviler imod flagets stang, men ikke er helt I hul, må spilleren gerne forsigtigt bevæge eller helt flytte flaget. Hvis bolden herved ryger helt i hullet, har spilleren puttet på sit sidste spark. Hvis bolden ikke ryger helt i hul, må bolden placeres på kanten af huldet uden straf.

Det er tilladt at flytte flaget fra hullet, men ikke så længe bolden er i spil. Hvis spilleren ønsker det, kan vedkomne bede en modstander om af fjerne og holdet flaget mens sparket foretages, men det er ikke tilladt at flytte flaget når bolden først er sparket.

10. Specielle regler ved udvalgte huller:
På enkelte huller gælder der specielle regler. Disse regler vil fremgå af hul-beskrivelsen i umiddelbar forbindelse med teestedet.

11. Opførsel på banen:
Der skal udvises respekt for andre spillere på banen ved at holde passende afstand og undlade at sparke på tidspunkter, hvor man risikerer at ramme andre.

Går man i en gruppe lader man hurtigere bagfrakommende spillere eller grupper passere.

Det er ikke tilladt at høre højt musik nogen steder på banen. Brud på denne regel kan i sidste ende betyde bortvisning fra banen.

12. Straf spark:
Straffen for at bryde en af ovenstående regler er to spark, med mindre den overtrådte regel siger noget andet.

 

Play fair, stay fair, win fair!

Almindeligt spil (Kick Play)

1. Generelt:
Et "almindeligt" spil fodboldgolf (også kaldet Kick Play) består af et antal konkurrenter som gennemfører hvert hul på en fastlagt runde (eller flere runder) på banen. For hver runde udfyldes et scorekort hvorpå der noteres antallet af spark for hvert hul. I dette spil spiller alle mod alle.

2. Vinderen af spillet:
Vinderen er den spiller som gennemfører den fastlagte runde eller runder i færrest spark. Hvis spillet er endt uafgjort afgøres vinderen af et ”Sudden-Death Playoff”. Det vil sige at de delte vindere spiller videre fra hul 1 og fremefter indtil der er fundet en endelig vinder.

3. Maksimalt antal spark:
Hvert hul har et givent par som er oplyst på banekortet. Det maksimale antal spark for hvert hul er tre gange hullets par. Hvis det ikke lykkes en spiller at få bolden i hul på det maksimale antal spark, tildeles spilleren 1 straf spark. Et hul på par 4 vil altså have et maksimalt antal tilladte spark på 12 og en spiller som ikke formår at få bolden i hul på 12 spark vil skulle noterer 13 spark i scorekortet.

Alternativt kan I spille med maksimalt 10 spark for alle huller – uden straf spark.

4. Double:
I Double er de generelle regler de samme som I Single. I Double skal spillerne dog skiftes til at sparke indtil bolden er I hul. Spillerne kan selv afgøre hvem der starter med at sparke ved hvert hul.

Hulspil (Match Play)

1. Generelt:
Et “Hulspil” (også kaldet Match Play) består af en side (en eller flere spillere) som spiller mod en anden side (en eller flere spillere). I hulspil gælder det om at vinde flest huller – det vil sige at den side som til sidst har vundet flest huller, vinder spillet. Et hul vindes af den side som har brugt færrest spark på at få bolden i hul.

2. Halve huller:
Hvis de to sider bruger lige mange spark på at få bolden i hul vinder begge hold et halvt hul.

3. Vinder af hulspillet:
Hulspillet er vundet når den ene side fører med et større antal huller end der er tilbage at blive spillet.

Hvis de to sider står helt lige efter 18 huller, skal de to sider afgøre hvor mange ekstra huller der skal spilles før spillet er afgjort (der vælges et ulige antal huller).

4. Opgivelse af spil, hul eller næste spark:
En spiller kan til enhver tid opgive et hulspil, hvis denne finder det umuligt at vinde. På samme måde kan en spiller til enhver tid opgive et påbegyndt hul.

Hvis en spiller er sikker på at modstanderen vil få bolden i hul på næste spark, kan han bede modstanderen om at fjerne bolden. Dette vil betyde at bolden regnes for at være i hul på modstanderens næste spark.